arabia somali kurdi albania

زه ره رو زیانه بێ پایانه کان

- داڕمان و هه ڵوه شاندنه وه ی خێزان:  زۆ رجار ژیانی خێزانه کان به ره و نه مان و کۆتایی ده ڕوات له ئه نجامی به کارهێنانی  پیاوه که یان  بۆ ئه م ده رمانانه ، نه ک له به ر ئه وه ی که که م و کووڕی ده نوێنێ له  ئه رکه کانی سه ر شانی به رامبه ر خێزانه که ، به ڵکه ده بێته بارێکی گران به سه ر خێزانه که وه و درۆیان له گه ڵ ده کات و هه موو داهاتی خۆی و خێزانه که و زۆر  جاریش دزی ده کات بۆ ئه وه ی ده رمانی بێ هۆشکه ری پی بکرێت٠

-         له ده ست دانی دۆستان و هاوڕێ یان:

  خوو پێوه گرتووی مه وادی بێ هۆشکه ر  هه میشه که سیکی ناڕاست گۆو بێ پڕه نسیبی لێ ده ر ده چێت که که س ئاره زوو ناکات لێ ی نزیک نێته وه ، بێجگه له وه ش ته نانه ت براده ره کۆنه کانیشی  له ده ست ده دات، چونکه که س ئاماده ی ئه وه ی نی یه شک و گومان بخاته سه ر خۆی له به ر ئه وه ی ئه و که سه ئیتر وه ک تاوانبارێک سه یر ده کرێت له ناو کۆ مه ڵگادا ٠ هه میشه

 قه رزاره و که س ئاماده نی یه پاره ی تێدا سه رف بکات٠

بێجگه له وه به شێک له ده رمانه بێ هۆشکه ره کان مرۆڤ وا لێ ده که ن که گوێ به سه رو سیمای خۆی نه دات و هه میشه که سێکی جل و به رگ پیس و په ڕ پووتی له به ردایه و ڕه نگ و ڕواڵه تیشی وه ک که سێکی تاوانبار دێته به چاوی خه ڵک و هه موو که س سڵی لێ ده کاته وه .

-         نه خۆش که وتن :

به کارهێنانی ئه م ده رمانه بێ هۆشکه رانه هه میشه مرۆڤ به ره و جۆره ها نه خۆشی ده روونی و ته نانه ت نه خۆ شی یه کانی ئه عصاب و دواتریش چاره نووسی هه ر شێت خانه کان ده بێت ٠ ده وروو کارکردی خراپی ئه م ده رمانانه  هه مه لایه نه یه بۆ نموونه ده بێته مایه ی نه خۆشی ده روونی و ه ک ؛ کار کردن له سه ر مێشکی مرۆڤ و له بیر چوونه وه و گۆڕانی که سایه تی ئه و که سه و ، تووش بوونی به حاڵاتی وه ک پێکه نین و گریان له هه مان کاتدا ، بێ توانایی له قسه کردن و گفت و گۆی ریک و پێک ، خه مۆکی و سه رلێ شێوانی کات و شوێن٠

هه روه ها هه ندێک له و ده رمانانه مرۆڤ تووشی جۆرێک له خه یاڵات و وسواسی ده کات ،که هه میشه له و باوه ڕه دایه که جیهانی ده ورو به ری هه مووی هه ر ده جووڵێته وه و گوێچکه و چاوی هه میشه ئارام نین و وا هه ست ده کات که گوێ ی له خڕه خڕو هاژو هوژێکی زۆره و هه روه ها شته کانی به رده می هه له که سه مایان پێ که وتووه٠

وه ڵه ژێر پێستیدا هه میشه جووڵه جووڵێک هه یه که دانامرکێته وه تا وه کوو هه مووی کون کون نه کات به ده رزی و له شی  نه بێژێته وه به ده رزی واز ناهێنێت ٠

هه روه ها که سی خوو به ده رمانه وه گر ده که وێته بارێکی ده روونی وه هاوه که پێویست هه ڵسێت به تا وان کردن به رامبه ر که سانی تر و تو ندو تیژی به کاربهێنێ ٠

 هه ندێکیش له ده رمانانه شه هی یه و  ئاره زووی نان خواردن ناهێڵێت، ئه که سه له دوا ئه نجام دا تووشی لاوازی و که م بوونه وه ی توانای به ره نگاری له ش بۆ نه خۆشی یه کان که م ده بێته وه ٠ هه ندێکی تریشیان ده بنه هۆی نه خۆشی یه کانی سنگ و بۆری یه هه وایی یه کان ، کار له سه ر دڵ جگه ر  ده که ن ٠

هه ندێکی تریش له م  ده رمانانه ده بنه هۆی که م خه وی و له رزو تاو موو چڕکه پیا هاتن و ئاره ق کردنه وه یه کی زۆر و ئاوێکی زۆر به لووتی و چاوی دا دێته خواره وه ٠

بێجگه له هه موو ئه مانه ش چه نده ها نه خۆشی و ده ردی تریش که له ژماره نایه ن  له ئه نجامی به کارهێنانی ئه م ده رمانانه وه دێنه کایه وه و په یدا ده بن ٠

مردن و مه رگی حه تمی :

مه ترسی مه رگ و مردنی حه تمی و کو تو پڕ ی زۆر زۆر ه له سه ر ژیانی ئه و  که سانه ی که ده رمانه بێ هۆشکه ره کان به کارده هێنن ٠ بڕی زۆر و ده رمانی تێکه ڵ کراو به چه نده ها ده رمانی زه ره ر مه ندی تر ، هه ر وه ها به کار هێنانی ده رمان خواردن به دزی خه ڵک و کارکردی خراپی ئه و   ده رمانانه بۆ سه ر  خه مۆکی و له ژیان بێزار بوون دواتریش ئاکامه که ی خۆ کوژی، ئه مانه هه مووی ئاکامه مه رگ هێنه ره کانی ده رمانه بێ هۆشکه ره کانن ،  هه روه ها  به کارهێنانی سرنج و ده رزی له خۆ دان یه کێکن له و هۆیه کوشندانه ی که مرۆڤه که تووشی نه خۆشی ئایدز و نه مانی به رگری له ش ده کات ٠

مه واده بێ هۆ شکه ره کان کۆت و به ندو ڕێگری ژیانن :

به کارهێنانی ده رمانی بێ هۆشکه ر ده بێته مایه ی ئه وه ی که له زۆر شوێن و بۆ زۆر جێگا نه توانێ سه فه ر بکات و هه روه ها نه توانی ئوتوموبیل لێ بخو ڕیت ، زۆرێک له مافه کانی تر که له و که سه ده سه نرێته وه به هۆی به کارهێنانی ده رمانی بێ هۆشکه ر ٠

 

دوژمنه که ت بناسه بێ هۆشکه ره کان چین؟ به ره و هه ڵدێر! دوای خوو پێوه گرتن تاوانبار بوون زه ره رو زیانه بێ پایانه کان بێ هۆشکه ره کا ن قه ده غه ن ئامۆژگا ری شاره زایان شته گومان لێکراوه کان ڕێگه چاره و یارمه تی